Heishiding

Heishiding

 

Many thanks to the field crew members of the Heishiding plot for carefully and persistently collecting census data.

Census 2 (2016-2017): 李步杭 (Buhang Li), 莫家俊 (Jiajun Mo), 梁锦生 (Jinsheng Liang), 陈接磷 (Jielin Chen), 陈福均 (Fujun Chen), 陈福来 (Fulai Chen), 蓝福文 (Fuwen Lan), 梁学荣 (Xurong Liang), 汤进洪 (Jinhong Tang), 莫祥怀 (Xianghuai Mo), 李伟业 (Weiye Li), 王乃钊 (Naizhao Wang), 莫庆其 (Qingpi Mo), 梁火生 (Huosheng Liang), 胡汉文 (Hanwen Hu), 莫庆云 (Qingyun Mo), 蓝光钊 (Guangzhao Lan), 冯候深 (Houshen Feng), 冯建峰 (Jianfeng Feng), 黎柠 (Ning Li), 冯进业 (Jinye Feng), 李伟强 (Weiqiang Li), 张秋梅 (Qiumei Zhang), 梁江兴 (Jiangxing Liang), & 叶玲 (Ling Ye)

Census 1 (2011-2012): 李步杭 (Buhang Li), 谢朝强 (Chaoqiang Xie), 梁少文 (Shaowen Liang), 聂锦元 (Jinyuan Nie), 谢水南 (Shuinan Xie), 莫如升 (Rusheng Mo), 朱作光 (Zuoguang Zhu), 叶展琦 (Zhanqi Ye), 叶锦良 (Jinliang Ye), 叶榆良 (Yuliang Ye), 叶展相 (Zhanxiang Ye), 梁富榆 (Fuyu Liang), 叶展佳 (Zhanjia Ye), 陈宝烨 (Baohua Chen), 叶志海 (Zhihai Ye), 叶淼良 (Miaoliang Ye), 曾庆枝 (Qingzhi Zeng), 梁兆锴 (Zhaokai Liang), 谭盛龙 (Sheglong Tan), 梁建荣 (Jianrong Liang), 莫祥智 (Xiangzhi Mo), 朱慧玲 (Huiling Zhu), 赵康宁 (Kangning Zhao), 张琼岛 (Qiongdao Zhang), 石魏 (Wei Shi), & 殷德意 (Deyi Yin)