Publication
 

Tiantong Subtropical Forest Dynamics Plot: Tree Species and Their Distribution Patterns

Tiantongshan stand book.

Authors: 
Yang Qingsong, Liu Heming, Yang Haibo, Wang Zhanghua, Fang Xiaofeng, Ma Zunping, & Wang Xihua
Year: 
2019
Site: 
Tiantongshan
Editor: 
Ma Keping
Publisher: 
China Forestry Publishing House
Publisher Address: 
Beijing