Publication
 

Species–topography association in a species-rich subtropical forest of China

Authors: 
Wang, Zhigao Ye, Wan-hui Cao, Hong-Lin Huang, Zhongliang Lian, Ju-Yu Lin, Li Wei, Shiguang Sun, I-Fang
Journal: 
Basic and Applied Ecology
Year: 
2009
Volume: 
10
Pages: 
648-655
DOI: 
10.1016/j.baae.2009.03.002
Site: 
Dinghushan