Publication
 

Spatial Patterns and Associations between SpeciesBelonging to Four Genera of the Lauraceae Family

Authors: 
Huang, Zhongliang Lian, Ju-Yu Wei, Shiguang Ye, Wan Hui Lin, Li
Journal: 
PLoS ONE
Year: 
2014
Volume: 
9
Pages: 
e111500
DOI: 
10.1371/journal.pone.0111500
Site: 
Dinghushan