Publication
 

Determinants of change in subtropical tree diameter growth with ontogenetic stage

Authors: 
Shen, Yong Santiago, Louis S. Shen, Hao Ma, Lei Lian, Ju-Yu Cao, Hong-Lin Lu, Huanping Ye, Wan-hui
Journal: 
Oecologia
Year: 
2014
Volume: 
Online
DOI: 
http://dx.doi.org/10.1007/s00442-014-2981-z
Site: 
Dinghushan