Publication
 

Guangxi Nonggang Karst Seasonal Rain Forest: Tree Species and Their Distribution Patterns

Nonggang stand book.

Authors: 
Wang Bin, Huang Yusong, Li Xiankun, Xiang Wusheng, Ding Tao, Liu Shenyuan, Liu Yan, Lu Shuhua, Nong Chonggang, Lu Maoxin, Han Wenheng, & Li Dongxing
Year: 
2016
Site: 
Nonggang
Editor: 
Me Keping
Publisher: 
China Forestry Publishing House
Publisher Address: 
Beijing